Help in Change GDPR policy

Help in Change tar skyddet av personuppgifter på allvar. Därför har vi tagit fram denna policy som beskriver hur vi arbetar med personuppgifter och vilka rättigheter du har som individ vars uppgifter vi behandlar. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Den ideella föreningen Help in Change, org nr. 802539-4720, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som gör det möjligt att identifiera dig som person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, foton på personer, e-postadresser.

Vad är personuppgiftsbehandling?


Med behandling av personuppgifter menas i princip allting som går att göra med personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, spara eller skriva ut uppgifterna.

I vilka situationer behandlar Help in Change ideella förening personuppgifter?

Medlem
Help in Change för ett register över sina medlemmar vilket innebär att vi behandlar uppgifter om namn, e-postadress, uppgift om bostadsort, telefonnummer och yrkestillhörighet för dig som medlem. Denna behandling är nödvändig för att upprätthålla ditt medlemskap i föreningen. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från avslutat medlemskap.


Anställd eller söker arbete
Help in Change behandlar dina uppgifter om du söker arbete, är anställd eller på annat sätt utför ett uppdrag åt Help in Change. Behandlingen är nödvändig för att behandla din ansökan eller upprätthålla anställnings- eller uppdragsavtal med dig. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från avslutad rekrytering.


Behandling inom ramen för projekt
Help in Change behandlar personuppgifter inom ramen för våra projekt. I detta fall är det bidragsgivarens riktlinjer som styr behandlingen och lagringstiden. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna leverera tjänster till dig som deltagare i projektet samt fullgöra vårt avtal med bidragsgivaren.


Samarbeten
Help in Change behandlar dina uppgifter om du är kontaktperson på någon av våra partnerorganisationer. Behandlingen är nödvändig för att kunna hålla kontakten med våra partners. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från att samarbetet upphör.
Uppgifter som vi samlar in är oftast namn och kontaktinformation, men beroende på ändamål kan även andra uppgifter vara nödvändiga, såsom din arbetslivserfarenhet om du söker jobb, person- eller samordningsnummer i samband med rapportering i projekt eller vilken organisation du tillhör om du är företrädare för vår partner.


Marknadsföring
Dina personuppgifter (t.ex. bilder) kan komma att publiceras på vår hemsida eller i sociala medier i syfte att marknadsföra Help in Change verksamhet. Om vi publicerar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte kommer vi att inhämta ditt samtycke innan publicering. Om du inte längre vill att dina uppgifter publiceras kan du återkalla ditt samtycke.
Help in Change kan komma att kontakta dig för att sprida information om vår verksamhet, om vi bedömer att du kan bidra till föreningens ändamål. Detta kan bestå i att vi bjuder in dig till ett event eller skickar information om aktualiteter i vår verksamhet. Om du inte vill ta emot våra utskick kan du när som helst invända mot detta.


IT-system
Uppgifterna behandlas vidare i olika IT-system (t.ex. Google Drive, Slack och Trello) och i samband med det kan personuppgiftsbiträden eller annan som ansvarar för systemen få tillgång till personuppgifterna. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till avtalspartners, fackliga organisationer, Statistiska centralbyrån eller andra aktörer som Help in Change måste lämna information till enligt lag eller avtal.
Help in Change behandlar vidare personuppgifter på vår karriärcoachingplattform. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla föreningens ändamål. Vi inhämtar samtycke från dig som anmäler dig till plattformen eller söker arbete eller utbildning via plattformen. Om du registrerar dig på plattformen kan dina uppgifter komma att lämnas ut till våra partners. Vi raderar dina uppgifter inom ett år från att du avregistrerar dig från plattformen.


Överföring till tredje land
För det fall vi överför dina personuppgifter till aktörer utanför EU/EES kommer det att göras i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler och under förutsättning att mottagaren finns i ett land som EU-kommissionen anser försäkrar en adekvat nivå av skydd, eller att du uttryckligen samtyckt till överföringen, eller att överföringen baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler (förutsatt att dessa är verkställbara i mottagarlandet).

Vilka rättigheter har du enligt GDPR?


  • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i GDPR har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

  • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i GDPR har en registrerad rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 17 i GDPR rätt att få sina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade "rätten att bli bortglömd".

  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har en registrerad enligt artikel 18 i GDPR rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter.

  • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i GDPR har en registrerad rätt att få ut sina personuppgifter (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

  • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i GDPR ha en registrerad rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Om du anser att Help in Change har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten med klagomål.

Om du har några frågor om behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Help in Change styrelse via mailen hello@helpinchange.org

Learn how we work together